Presentation

Intresseföreningen Motala Verkstad är en ideell förening med inriktning på gamla Motala Verkstads historia ur en social synpunkt sett.

    Föreningens motto är:
*  Att bevara och utveckla gamla verkstadsområdet.
*  Att verka för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla
    områden och byggnader inom området. 
*  Att få till stånd en livskraftig stadsdel.

Vår adress är:
Intresseföreningen Motala Verkstad
c/o PG Igelström, Norrängsgatan 3A, 59139 Motala, 
Mobil 0701304008 och e-mail pgpegon@gmail.com.

OBS! Vi ställer gärna upp och visar vår utställning för dig, din skola eller för din förening när som helst på tider som passar dig. Vi kan även guida grupper om anmälan görs i förväg. Vi kan också stå till tjänst med en bildvisning i er egen lokal.

********************************************************************************************************

Föreningen bildades i mars 1987 på initiativ av dåvarande chefsredaktör Sven Slotter, vid Motala Tidning samt Ingemar Antonsson, cirkelledare för NBV.

Ändamålet med föreningen skulle vara att rädda kulturhistoriskt värdefulla byggnader vid verkstadsområdet som vid den här tiden hotades av kommunens rivningshysteri. Framför allt var det husen vid “Långa raden” och vid Dockområdet som hotades.

Efter inlagor och protestskrivelser både till Länsstyrelsen och i Motala Tidning kunde dock de flesta bostadshusen vid Långa raden bevaras. Likaså har de flesta byggnaderna vid Dockområde kunnat bevaras, utom ett uthus från 1830-talet, som kommunen hastigt lät riva utan vare sig att allmänheten eller föreningen gavs möjlighet att yttra sig.

Intresseföreningen har bl. a med bidrag från kommunen rustat upp Varvsbyggnaden och används nu som föreningslokal för olika ändamål som t ex möten, utställningar, mm.

För medlemmarnas välbefinnande anordnas ett antal trivselkvällar under året för att på så sätt upprätthålla kontakten med dem. Vår julfest i december är mycket uppskattad och är en tradition sedan flera år. Vi ger också ut ett medlemsblad fyra gånger per år där vi informerar om vad som har hänt eller kommer att hända.

Föreningen ansvarar också för att traditionen med klockringningen hålls vid liv. Här låter den gamla ”vällingklockan” sin ton ljuda ut över nejden vid Kristi himmelsfärdsdagen, midsommarafton samt på nyårsaftonskvällen.

Föreningen är även med i olika kommunala arrangemang som berör verkstadsområdet.

Vi är också med i arrangörsledet för Hantverksmarknaden som hålls i augusti.