I mars 1987 togs initiativ till att bilda en förening via upprop i Motala tidning med ordalydelsen ” Var med och starta en förening för bevarande av Motala Verkstad och Verkstadsöns historia” Initiativtagare till uppropet var dåvarande chefredaktör för Motala Tidning Sven Slotter och NBV:s Ingemar Antonsson.

 

År 2017 fyllde föreningen 30 år och här nedan följer en kavalkad över de 30 år som gått, signerad Bo Lövstedt 

Åren 1987-1991

¤ Den första styrelsen, valdes på årsmötet i april 1987, bestod av: Ingemar Antonsson/ordf. Marianne Andersson/sekr. samt ledamöterna Vilgotd Bergström, John Sandberg och Sven Olsson

¤ Varvsbyggnaden togs i anspråk som föreningslokal i början av 1990.

¤ Den 7 oktober 1990 hölls på initiativ av Folkets hus en artistgala i g:a Folkets hus med lokala artister där behållningen skulle gå till Intresseföreningens verksamhet.

¤ En serie om fem häften över gamla Motala Verkstad, benämnd ”Svenska Verkstadsindustris vagga”, togs fram i samarbete med NBV 

¤ En studiecirkel med anknytning till MV startades med ABF som huvudman.

¤ Föreningen var med på julmarknaden i g:a Folkets hus 1991

Åren 1992-1996

¤  Ett guidehäfte togs fram som skulle användas vid sommarens guidningar samt till allmän försäljning.

¤ Under 1992 introducerades en permanent sommarutställning, vilket har sin fortsättning än i dag. 

¤ Föreningen engagerade sig i nedläggningen av daghemmet ”Kamrerbostaden” 

¤ Under hösten 1993 och våren 1994 genomgick Varvsbyggnaden en omfattande renovering.

¤ Den 12-13 maj, lördag-söndag, år 1994 anordnades d. s. k ”Kanaldagarna” i dockområdet, vilket senare mynnade ut i Hantverksmarknaden.

¤ Den 23 juli 1994 närvarade representanter från föreningen vid s/s Frejas bärgning vid sjön Fryken i Värmland. Året därpå hade vi en utställning i Varvsbyggnaden om Freja. Freja var en gång tiden byggd på MV

¤ Vid årsmötet den 30 mars 1994 valdes Bo Lövstedt till ordförande i stället för Ingemar Antonsson som av hälsoskäl avsagt sig vidare uppdrag. Styrelsen bestod i övrigt av Marianne Andersson/sekr. Vilgodt Bergström/ kassör samt de två nya ledamöterna Ingrid Karlsson och Rolf Gustafsson

¤ Fr. o. m Kr. himmelsfärdsdagen år 1996 tog vi över klockringningen från Motala 

¤ Musei- och Hembygdsförening. Klockstapeln var vid den tiden uppsatt framför kontoret, på kanalens södra sida.

 

Åren 1997-2001

¤ Framtidsvisionen ”Lokomotiv” visades i Plåtverkstan sommaren 1997 där även vi deltog med en utställningsmonter.

¤ Den igenvuxna platsen bakom Varvsbyggnaden iordningställdes till gräsmatta.

¤ Sommaren 1997 arrangerade vi en utställning i Varvsbyggnaden på temat  ”Motala Verkstad 175 år” .

¤ I maj 1998 flyttades klockstapeln från sin tidigare plats utanför kontoret till nuvarande plats vid inloppet till torrdockan.

¤ I april 1997 firade vi vårt 10-årsjubileum med ett samkväm i gamla Folkets hus.

¤ Under hösten 1998 och våren - 99 startade vi en studiecirkel med avseende på det kommande millenniumskiftet, vilket år 2000 mynnade ut i en utställning på temat ”Ett 1900-tal”.

¤ Lördagen den 21 augusti 2000 hade Hantverksmarknaden premiär där vi är med som medarrangör. (Marknaden är i dags dato inne på sitt 17:e levnadsår)

¤ Ny ledamot i styrelsen blev Gun-Britt Hellberg som bytte plats med Rolf Gustafsson som blev suppleant i stället för G-B. I övrigt var styrelsen oförändrad

 

Åren 2002-2006

 ¤ Föreningen medverkade i kulturveckan år 2002 som inleddes lördagen den 29 september och avslutades lördagen därpå med en eldstatytävling i kanalen mitt utanför torrdockan.

¤ 15-årsfirandet glömdes bort

¤ Sommaren 2003 genomgick Varvbyggnaden en större renovering bl. a rödmålades huset utvändigt plus att alla fönster målades om. 

 ¤ Utställningen med K G Ekbergs intarsiatavlor invigdes lördagen den 4 oktober 2003 av kommunalrådet Johan Andersson.

 ¤ År 2005 hölls de sista guidningarna i vår regi enär intresset från allmänheten dalat och att Turistbyrån börjat egna guidningar.

 ¤ Vid årsmötet 2006 valdes Taylon Skill som ordinarie ledamot i styrelsen istället för Gun- Britt Hellberg som avsagt sig vidare uppdrag p g a sjukdom. I övrigt var styrelsen oförändrad.

 ¤ En kulturnatt hölls den 15 september 2006 vilket vi medverkade i genom att öppna vår nya utställning om Liverpoolsområdet som väckte stort intresse.

 

Åren 2007-2011

¤ Vid årsmötet 2007 fick vi i all hast tillsätta ny kassör i och med att ordinarie kassör Vilgoth Bergström avsagt sig uppdraget precis före årsmötet. Ordförande Bo Lövstedt fick därför ett tillfälligt förordnande som kassör tills ny kunde tillsättas. 

¤ Lördagen den 20 juni 2007 höll vi vårt 20 årsjubileum. Högtidligheterna började med en supé på Berggrens källare och avslutades senare på kvällen med ett besök på teaterspelet ”Mudderverket” i Plåtverkstaden.

¤ Vid årsmötet 2008 valdes Taylon Skill till kassör, han ersatte därmed det tillförordnande Bo Lövstedt haft sedan årsmötet 2007. Ny ledamot i styrelsen blev Tommy Fredriksson.

¤ Vid årsmötet 2009 valdes Lill-Eva Fredriksson som kassör i stället för Taylon Skill som avsagt sig uppdraget. 

¤ År 2009 var vårt sista år med Lucia i g:a Folkets hus. Då hade vi hållit på med Lucia i Folkets hus  i över tio år.

¤ 1:a kvartalet 2009 började vi med vårt info-blad, det så kallade IMV-bladet.

¤ Sommaren 2010 öppnade vi utställningen ”Raderna vid Motala Verkstad” 

¤ Vår julfest år 2010 som ersatte det tidigare Luciafirandet i gamla Folkets hus hölls i år på Hamnkrogen i stan.

¤ Vårt nya häfte ”Verkstadshistorier” började säljas 2010.

¤ Häftet ”Raderna vid Motala Verkstad” kom ut i början av 2011.

¤ Vår nya utställning om scoutrörelsen vid ”Lådan” öppnades sommaren 2011 

¤ ¤ Nostalgiträffen hade premiär den 10 juli 2011 och blev en succé med över 150 närvarande.

¤ ¤ Julfesten 2011 hölls lördagen den 3 december på restaurang 59:an i Gamla stan.

¤ 2011 års styrelse består av: Bo Lövstedt/ordf. Marianne Andersson/sekr, 

Lill- Eva Fredriksson/kassör samt ledamöterna Bengt Lindholm och Tommy Fredriksson.                                                                                                                                                                

Åren 2012-2017

 ¤ Våren år 2012 kom vårt häfte ”Motala Verkstad 125 år” ut i tryck.

¤ Den 6 oktober 2012 hade vi vårt 25-års jubileum på Värdshuset Berggrens källare.

¤ År 2013 var det premiär för vår hemsida.

¤ Lördagen den 25 maj arrangerades ”Öppet hus i verkstan” där vi deltog med att ha vår utställning i Varvsbyggnaden öppen.

¤ Likaså var vi med att ha öppet under ”Kulturnatten” den 26 oktober samma år.

¤ Våren 2014 togs grusbädden runt klockstapeln bort och ersattes med en gräsmatta.

¤ Den 15 november år 2014 hölls för första gången den så kallade Föreningsmässan. Mässan hölls i Sportiahallen ute på Luxorområdet där vi deltog med en utställningsmonter.

¤ I maj år 2015 kom vårt nya ”Guidehäfte” ut. 

¤I samband med klockringningen på Kr himmelfärdsdagen år 2015 blev det premiär för Lillkyrkans sångkör ”Harmoni” vilka nu ersatte tidigare Motala manskör.

¤ I mars år 2016 hölls Föreningsmässan i g:a Folkets hus. Mässan skulle egentligen ha hållits året före, d v s år 2015 men blev flyttad på grund av lokalbrist.

¤ Söndagen den 29 maj år 2016 var det premiär för vår utställning om Baltzar von Platen  med anledning av dennes 250- årsjubileum.

¤ I juni 2016 fick klockstapeln en välbehövlig ommålning

¤ Efter att ha suttit i 30 år som sekreterare avgick Marianne Andersson ur styrelsen vid årsmötet i mars år 2017. Marianne har varit med från starten år 1987, hela tiden som sekreterare. Marianne ersattes nu av Stefan Wik.

¤ 2017-års föreningsmässa hölls den 1:a april i Sporthallen, dock utan att föra något större väsen, med andra ord den var inte så lyckad .

 Årets Nostalgiträff hölls söndagen den 2 juli blev lyckad inför ett 100 tal närvarande. Med anledning av föreningens 30-års jubileum bjöds samtliga på kaffe och tårta. Wetterblecket och Jerker Havia stod för underhållningen.

¤ Under sommaren 2017 uppsattes en utställning med medicinska instrument från MV:s forna sjukstuga.

¤ Jubileumsfesten för de trettio gångna åren hölls den 23 september på Hamnkrogen där nära på nog 50 personer mött upp. För underhållningen svarade Gudrun Rönsen och Rebecca Isaksson-Rönsen.