Två traditioner vi håller levande och längre ned på sidan "Om vår förening"  

Klockringningen vid Motala Verkstad
Klockringningen vid Motala Verkstad har en lång tradition med anor från tidigt 1840-tal. Klockan bestämde Verkstadssamhällets arbetsrytm med sina ringningar. 
Dagens första klockringning ljöd redan klockan sex på morgonen, då Verkstadens portvakt lät klockans toner ljuda med budskapet: ”Dags att vakna, en ny dag väntar”. Klockan sju ringde klockan igen. Då skulle arbetarna vara på plats och arbetet sattes i gång. Nästa ringning var klockan nio med innebörden: ”Nu är det dags för en halvtimmas frukost”. Tolvslagets ringning, tillkännagav att det var tid för middag. Vid ringningen klockan ett, skulle arbetet åter vara i gång. Nästa ringning, klockan fem, innebar att det var dags för matrast. En halvtimma senare slog klockan till arbete igen. När så klockan ringde åtta var arbetsdagen slut. Den gav också en signal till hustrun där hemma, att husbonden snart var i antågande och kvällsmaten kunde sättas fram på bordet.
Klockan tio ringde den för sista gången den dagen och dess meddelande var: ”Det är dags att gå och lägga sig, i morgon väntar en ny arbetsdag”.
Vid 1840-talets början, arbetade man tretton timmar per dag, sex dagar i veckan året om. Några röda dagar eller andra lediga dagar förekom inte. Den enda lediga dagen var sönda-gen. På 1900-talet blev arbetstiden mer reglerad. Klockringningen behölls emellertid fram till 1940-talets början då den förhatliga fabrikssirenen tog över. Klockan monterades ned och förpassades i ett av verkstadens förråd.
Klockan hittades vid en inventering femton år senare, och fick via en förslagstävling en på-nyttfödelse Den gamla klockan placerades då i en för ändamålet byggd klockstapel och år 1958 kunde klockans klang åter ljuda i Motala Verkstad, visserligen bara på de nedan nämnda tre dagarna. 
Från och med år 1998 står klockstapeln med sin klocka vid Varvsbyggnaden.
Klockan ringer tre gånger om året
• På Kristi himmelfärdsdag ringer klockan tidigt på morgonen, och är minnet av morgon-väckningen, som väckte verkstadens invånare till liv klockan sex.
• Midsommaraftonens klockringning görs till minnet av midsommarfirandet vid Motala Verkstad. När midsommarafton inföll, fick arbetarna ynnesten att sluta arbetet redan klockan 12. Det var en stor händelse på den tiden, då det var den enda dagen på året då arbetarna var lediga, visserligen bara på eftermiddagen. På eftermiddagen ägnade man sig åt förberedelser för firandet. Bland annat skulle midsommarstång klädas och resas inför kvällens midsommarfirande vid Dansareplan.
• Nyårsaftons ringning företas till minnet av den sena kvällsringningen.

Skriven av Bo Lövstedt /Intresseföreningen Motala Verkstad.

Läs också vårt guidehäfte om Motala Verkstad

Om reveljen
Reveljen har sitt ursprung i Föreningshuset och har sin början vid tiden för industrimannen Otto Edvard Carlsunds dagar. Reveljen började i mitten av 1860-talet. Föreningshuset uppfördes år 1866 av arbetarföreningen, en opolitisk sammanslutning av arbetare, vars huvudsakliga uppgift var att berika arbetarnas olika fritidsaktiviteter. Föreningen visade sig synnerligen livaktig och kunde senare även räkna in både tjänstemän och Verkstadens praktikanter. En stor pådrivare var Otto Edvard Carlsund chef för Motala Verkstad (1843–1870) som bland annat införskaffade musikinstrument så att man kunde starta en musikkår, vilket var brukligt i bruksorter på den tiden.
Föreningens stora dag var Kristi himmelfärdsdag. Då samlades man mangrant tidigt på morgonen vid Värdshuset för att sedan med musikkåren i spetsen tåga utmed Verkstadsvägen, över den gamla Duvedalsbron, över Kråksten ner till Gröna Plan vid Borens strand. Här ägnades dagen åt olika aktiviteter. 
Med tiden avtog intresset för arbetarföreningen och den fackliga verksamheten tog över alltmer. Verkstadsbolaget, som nu tagit över driften av Föreningshuset, såg inte den fackliga verksamheten med blida ögon. All verksamhet i arbetarföreningens regi lades ner 1908 och reveljen föll i glömska.
Någon gång under 1940-talet återuppstod reveljen igen. Det är okänt vem/vad som låg bakom detta. När återstarten gjordes, blev sträckningen en annan och man samlades vid Verkstadstorget. Klockan åtta startade musikkår och övriga deltagare sin marsch. Reveljen tågade Östermalmsgatan fram, över järnvägsövergången vid Eken, och vidare utmed Borensvägen, över Borenshultsbron och Verkstadsvägen fram till målet som var Värdshuset. 
I Värdshusparken konserterade musikkåren. Motala manskör, som tågat med i reveljen, framförde vårsånger i parken. Så här var reveljens marschväg fram till år 1999, då Östermalmsgatans sträckning lades om inför att järnvägen byggde ett dubbelspår. Järnvägsövergången vid Eken stängdes då av. Nu ändrades färdvägen så att man i stället tågade längs smågatorna i Liverpoolsområdet, tills reveljen åter kom fram till Borensvägen. Sedan fortsattes marschen som tidigare det vill säga över Borenshultsbron, längs Verkstadsvägen fram till Värdshuset.

Skriven av Bo Lövstedt, Intresseföreningen Motala Verkstad

Om vår förening

Föreningen bildades i mars 1987 på initiativ av dåvarande chefsredaktör Sven Slotter, vid Motala Tidning samt Ingemar Antonsson, cirkelledare för NBV genom ett upprop i Motala tidning med ordalydelsen ” Var med och starta en förening för bevarande av Motala Verkstad och Verkstadsöns historia”
Ändamålet med föreningen skulle vara att rädda kulturhistoriskt värdefulla byggnader vid verkstadsområdet som vid den här tiden hotades av kommunens rivningshysteri. Framför allt var det husen vid “Långa raden” och vid Dockområdet som hotades.
Efter inlagor och protestskrivelser både till Länsstyrelsen och i Motala Tidning kunde dock de flesta bostadshusen vid Långa raden bevaras. Likaså har de flesta byggnaderna vid Dockområde kunnat bevaras, utom ett uthus från 1830-talet, som kommunen hastigt lät riva utan vare sig att allmänheten eller föreningen gavs möjlighet att yttra sig.
Intresseföreningen har bl. a med bidrag från kommunen rustat upp Varvsbyggnaden och används nu som föreningslokal för olika ändamål som t ex möten, utställningar, mm.
För medlemmarnas välbefinnande anordnas ett antal trivselkvällar under året för att på så sätt upprätthålla kontakten med dem. Vår julfest i december är mycket uppskattad och är en tradition sedan flera år. Vi ger också ut ett medlemsblad fyra gånger per år där vi informerar om vad som har hänt eller kommer att hända.
Föreningen ansvarar också för att traditionen med klockringningen hålls vid liv. Här låter den gamla ”vällingklockan” sin ton ljuda ut över nejden vid Kristi himmelsfärdsdagen, midsommarafton samt på nyårsaftonskvällen.
Föreningen är även med i olika kommunala arrangemang som berör verkstadsområdet.
Vi är också med i arrangörsledet för Hantverksmarknaden som hålls i augusti.
 

År 2017 fyllde föreningen 30 år och här nedan följer en kavalkad över de 30 år som gått, signerad Bo Lövstedt 

Åren 1987-1991

¤ Den första styrelsen, valdes på årsmötet i april 1987, bestod av: Ingemar Antonsson/ordf. Marianne Andersson/sekr. samt ledamöterna Vilgotd Bergström, John Sandberg och Sven Olsson

¤ Varvsbyggnaden togs i anspråk som föreningslokal i början av 1990.

¤ Den 7 oktober 1990 hölls på initiativ av Folkets hus en artistgala i g:a Folkets hus med lokala artister där behållningen skulle gå till Intresseföreningens verksamhet.

¤ En serie om fem häften över gamla Motala Verkstad, benämnd ”Svenska Verkstadsindustris vagga”, togs fram i samarbete med NBV 

¤ En studiecirkel med anknytning till MV startades med ABF som huvudman.

¤ Föreningen var med på julmarknaden i g:a Folkets hus 1991

Åren 1992-1996

¤  Ett guidehäfte togs fram som skulle användas vid sommarens guidningar samt till allmän försäljning.

¤ Under 1992 introducerades en permanent sommarutställning, vilket har sin fortsättning än i dag. 

¤ Föreningen engagerade sig i nedläggningen av daghemmet ”Kamrerbostaden” 

¤ Under hösten 1993 och våren 1994 genomgick Varvsbyggnaden en omfattande renovering.

¤ Den 12-13 maj, lördag-söndag, år 1994 anordnades d. s. k ”Kanaldagarna” i dockområdet, vilket senare mynnade ut i Hantverksmarknaden.

¤ Den 23 juli 1994 närvarade representanter från föreningen vid s/s Frejas bärgning vid sjön Fryken i Värmland. Året därpå hade vi en utställning i Varvsbyggnaden om Freja. Freja var en gång tiden byggd på MV

¤ Vid årsmötet den 30 mars 1994 valdes Bo Lövstedt till ordförande i stället för Ingemar Antonsson som av hälsoskäl avsagt sig vidare uppdrag. Styrelsen bestod i övrigt av Marianne Andersson/sekr. Vilgodt Bergström/ kassör samt de två nya ledamöterna Ingrid Karlsson och Rolf Gustafsson

¤ Fr. o. m Kr. himmelsfärdsdagen år 1996 tog vi över klockringningen från Motala 

¤ Musei- och Hembygdsförening. Klockstapeln var vid den tiden uppsatt framför kontoret, på kanalens södra sida.

 

Åren 1997-2001

¤ Framtidsvisionen ”Lokomotiv” visades i Plåtverkstan sommaren 1997 där även vi deltog med en utställningsmonter.

¤ Den igenvuxna platsen bakom Varvsbyggnaden iordningställdes till gräsmatta.

¤ Sommaren 1997 arrangerade vi en utställning i Varvsbyggnaden på temat  ”Motala Verkstad 175 år” .

¤ I maj 1998 flyttades klockstapeln från sin tidigare plats utanför kontoret till nuvarande plats vid inloppet till torrdockan.

¤ I april 1997 firade vi vårt 10-årsjubileum med ett samkväm i gamla Folkets hus.

¤ Under hösten 1998 och våren - 99 startade vi en studiecirkel med avseende på det kommande millenniumskiftet, vilket år 2000 mynnade ut i en utställning på temat ”Ett 1900-tal”.

¤ Lördagen den 21 augusti 2000 hade Hantverksmarknaden premiär där vi är med som medarrangör. (Marknaden är i dags dato inne på sitt 17:e levnadsår)

¤ Ny ledamot i styrelsen blev Gun-Britt Hellberg som bytte plats med Rolf Gustafsson som blev suppleant i stället för G-B. I övrigt var styrelsen oförändrad

 

Åren 2002-2006

 ¤ Föreningen medverkade i kulturveckan år 2002 som inleddes lördagen den 29 september och avslutades lördagen därpå med en eldstatytävling i kanalen mitt utanför torrdockan.

¤ 15-årsfirandet glömdes bort

¤ Sommaren 2003 genomgick Varvbyggnaden en större renovering bl. a rödmålades huset utvändigt plus att alla fönster målades om. 

 ¤ Utställningen med K G Ekbergs intarsiatavlor invigdes lördagen den 4 oktober 2003 av kommunalrådet Johan Andersson.

 ¤ År 2005 hölls de sista guidningarna i vår regi enär intresset från allmänheten dalat och att Turistbyrån börjat egna guidningar.

 ¤ Vid årsmötet 2006 valdes Taylon Skill som ordinarie ledamot i styrelsen istället för Gun- Britt Hellberg som avsagt sig vidare uppdrag p g a sjukdom. I övrigt var styrelsen oförändrad.

 ¤ En kulturnatt hölls den 15 september 2006 vilket vi medverkade i genom att öppna vår nya utställning om Liverpoolsområdet som väckte stort intresse.

 


Å
ren 2007-2011

¤ Vid årsmötet 2007 fick vi i all hast tillsätta ny kassör i och med att ordinarie kassör Vilgoth Bergström avsagt sig uppdraget precis före årsmötet. Ordförande Bo Lövstedt fick därför ett tillfälligt förordnande som kassör tills ny kunde tillsättas. 

¤ Lördagen den 20 juni 2007 höll vi vårt 20 årsjubileum. Högtidligheterna började med en supé på Berggrens källare och avslutades senare på kvällen med ett besök på teaterspelet ”Mudderverket” i Plåtverkstaden.

¤ Vid årsmötet 2008 valdes Taylon Skill till kassör, han ersatte därmed det tillförordnande Bo Lövstedt haft sedan årsmötet 2007. Ny ledamot i styrelsen blev Tommy Fredriksson.

¤ Vid årsmötet 2009 valdes Lill-Eva Fredriksson som kassör i stället för Taylon Skill som avsagt sig uppdraget. 

¤ År 2009 var vårt sista år med Lucia i g:a Folkets hus. Då hade vi hållit på med Lucia i Folkets hus  i över tio år.

¤ 1:a kvartalet 2009 började vi med vårt info-blad, det så kallade IMV-bladet.

¤ Sommaren 2010 öppnade vi utställningen ”Raderna vid Motala Verkstad” 

¤ Vår julfest år 2010 som ersatte det tidigare Luciafirandet i gamla Folkets hus hölls i år på Hamnkrogen i stan.

¤ Vårt nya häfte ”Verkstadshistorier” började säljas 2010.

¤ Häftet ”Raderna vid Motala Verkstad” kom ut i början av 2011.

¤ Vår nya utställning om scoutrörelsen vid ”Lådan” öppnades sommaren 2011 

¤ ¤ Nostalgiträffen hade premiär den 10 juli 2011 och blev en succé med över 150 närvarande.

¤ ¤ Julfesten 2011 hölls lördagen den 3 december på restaurang 59:an i Gamla stan.

¤ 2011 års styrelse består av: Bo Lövstedt/ordf. Marianne Andersson/sekr, 

Lill- Eva Fredriksson/kassör samt ledamöterna Bengt Lindholm och Tommy Fredriksson.                                                                                                                                                                

Åren 2012-2017

 ¤ Våren år 2012 kom vårt häfte ”Motala Verkstad 125 år” ut i tryck.

¤ Den 6 oktober 2012 hade vi vårt 25-års jubileum på Värdshuset Berggrens källare.

¤ År 2013 var det premiär för vår hemsida.

¤ Lördagen den 25 maj arrangerades ”Öppet hus i verkstan” där vi deltog med att ha vår utställning i Varvsbyggnaden öppen.

¤ Likaså var vi med att ha öppet under ”Kulturnatten” den 26 oktober samma år.

¤ Våren 2014 togs grusbädden runt klockstapeln bort och ersattes med en gräsmatta.

¤ Den 15 november år 2014 hölls för första gången den så kallade Föreningsmässan. Mässan hölls i Sportiahallen ute på Luxorområdet där vi deltog med en utställningsmonter.

¤ I maj år 2015 kom vårt nya ”Guidehäfte” ut. 

¤I samband med klockringningen på Kr himmelfärdsdagen år 2015 blev det premiär för Lillkyrkans sångkör ”Harmoni” vilka nu ersatte tidigare Motala manskör.

¤ I mars år 2016 hölls Föreningsmässan i g:a Folkets hus. Mässan skulle egentligen ha hållits året före, d v s år 2015 men blev flyttad på grund av lokalbrist.

¤ Söndagen den 29 maj år 2016 var det premiär för vår utställning om Baltzar von Platen  med anledning av dennes 250- årsjubileum.

¤ I juni 2016 fick klockstapeln en välbehövlig ommålning

¤ Efter att ha suttit i 30 år som sekreterare avgick Marianne Andersson ur styrelsen vid årsmötet i mars år 2017. Marianne har varit med från starten år 1987, hela tiden som sekreterare. Marianne ersattes nu av Stefan Wik.

¤ 2017-års föreningsmässa hölls den 1:a april i Sporthallen, dock utan att föra något större väsen, med andra ord den var inte så lyckad .

 Årets Nostalgiträff hölls söndagen den 2 juli blev lyckad inför ett 100 tal närvarande. Med anledning av föreningens 30-års jubileum bjöds samtliga på kaffe och tårta. Wetterblecket och Jerker Havia stod för underhållningen.

¤ Under sommaren 2017 uppsattes en utställning med medicinska instrument från MV:s forna sjukstuga.

¤ Jubileumsfesten för de trettio gångna åren hölls den 23 september på Hamnkrogen där nära på nog 50 personer mött upp. För underhållningen svarade Gudrun Rönsen och Rebecca Isaksson-Rönsen.