Stora raden

”Stora raden ” byggdes i början av 1830-talet och låg på det s.k. Hårstorpsgärdet och kallades också för Hårstorpsraden. Husen var från början fem till antalet och låg strax intill Motala ström. Tre av husen låg längs med Verkstadsvägen medan två låg med gaveln ner mot strömfåran.

När Motala kraftverk skulle byggas fick dessa två hus nedmonteras och flyttades till Björkelundsområdet med adress Björkelundsvägen 6 och 8, där de fortfarande står kvar. De hade annars hamnat under vatten.

Som man kan se i bilden löper en lång träbrygga ner mot strömfåran och till vänster därom syns gurklanden. Bland de boende var det varje år en febril tävlan vem som skulle få fram den godaste gurkinläggningen.

Bilderna som följer är bara ett urval av de bilder vi har i vårt arkiv.

 


Bild 2

 

Värdshuset
Motala Verkstads Värdshus uppfördes år 1828 och var ursprungligen avsett att betjäna verkstadens yngre tjänstemän med mat och husrum, de som inte hade eget hushåll. Man skulle också ge förplägnad till de elever som praktiserade på verkstaden. Rangordningen var strikt vid den här tiden vilket gav sig uttryck i att eleverna fick äta på nedre våningen medan tjänstemännen åt på den övre. Värdshuset användes också av bolagsledningen för representationsändamål.

Värdshuset har under alla år behållit sin karaktär. Ägandet övergick år 2000 i privat regi och går sedan några år tillbaka under beteckningen Berggrens källare. Detta namn har sitt ursprung efter dåvarande kamrer Berggren som i mitten av 1940-talet öppnade en krögarverksamhet i källarvåningen.

Fortfarande, efter nära på nog 200 års brukande behåller man fortfarande karaktären av Värdshus.

 


Bild 3

 

Carlsundsmonumentet
Minnesstod över Otto Edvard Carlsund, den svenska ångbåtsteknikens fader, verkstadens chef mellan åren 1843-1870. Minnesvården blev uppsatt 1889 fem år efter Carlsunds död och kom till stora delar att bekostas av Ludvig Nobel, grundare av det Nobelska oljeimperiet i Baku. Vidare bidrog konungen, vänner och bekanta samt arbetare och tjänstemän vid Motala Verkstad med frivilliga gåvor, för som man sa, “att till eftervärlden bevara minnet av den berömda ångbåtsbyggaren”.

Carlsund kommer för evigt att vara förknippad med Motala Verkstad och dess historia inte minst genom att den nya gymnasieskolan som uppfördes utmed riksväg 50 bär hans namn.


Bild 4

 

Föreningshuset
Arbetarnas hus eller Föreningshuset uppfördes 1866 efter ritning av “conductor” J. E Nyström, en av sönerna i den kända byggmästarfamiljen Nyström från Kristberg. Byggnaden inrymde från början ett par lägenheter, två samlingslokaler samt ett bibliotek, det senare ägt av verkstaden. Den stora samlingslokalen var vid den här tiden ortens förnämsta teaterlokal och var livligt frekventerad av såväl lokala som av kringresande teatersällskap. I byggnaden har det också funnits både skola, kindergarten samt en samlingslokal för privata fester

 


Bild 5

 

Lancasterskolan
”Lancasterskolan” vid Verkstadsvägen 52 har fått sitt namn efter den Lancasterskola som startade här år 1831 under Daniel Fraser eran. Skolan, den första i sitt slag i Sverige, har sitt ursprung i England och Joseph Lancaster och bygger på principen om växelvis undervisning. Eleverna var här indelade i ett antal smågrupper som lärarens roterade emellan. Till hjälp hade han äldre försigkomna elever som under lärarens överinseende undervisade de mindre försigkomna eleverna i vissa ämnen, här av namnet ”Monitörer”

 


Bild 6

Gamla sjukhuset
Redan 1832 hade verkstaden eget sjukhus beläget inne på själva verkstadsområdet intill nuvarande Lokverkstaden. Sjukhuset blev dock tvungen att flyttas och 1852 flyttades till en plats söder om verkstaden, till Stora raden, strax intill Motala ström.

Sjukhuset som hade plats för arton bäddar var i drift ända fram till 1921 då sjukhusdelen lades ner. Det visade sig vara förmånligare att anlita lasarettet i Vadstena, nu sedan förbindelsen med lasarettet blivit snabbare, i och med att Motala hade fått sin första ambulans.

Den forna sjukhusbyggnaden kom nu att tjäna som sjukstuga och användes som sådan ända fram till våren 1941 då en ny modernare anläggning togs i bruk utmed Verkstadsvägen.

Det ska nämnas i sammanhanget att sedan starten 1827 har alla anställda åtnjutit fri läkarvård både för sig själv och sin familj.


Bild 7

 

Bryggeriet
Precis utanför verkstadens område mot väster, hitom Charlottenborgsbron, låg tidigare ett bryggeri. Bryggeriet uppfördes år 1872 och ägdes i början av ett antal verkstadsarbetare som dock sålde bryggeriet tio år senare till bryggerimästare Teodor Lindén. Den nya ägaren avled dock i augusti 1898, endast 42 år gammal, varvid bryggeriet övertogs av disponent Oscar Johansson som lät döpa om detsamma till ”Bryggeri Oscar”.

År 1911 övertogs byggeriet av Motala Bryggeri som omedelbart lät lägga ner detsamma. Byggnaden revs några år senare då Hårstorpssjön skapades i och med att Motala kraftverk skulle byggas. Än i dag kan man se grundstenarna från det forna bryggeriet en bit ut i vattnet intill Charlottensborgsbron.

Framför huvudbyggnaden låg en liten försäljningshytt som allmänt kallades för Knolinghytten där verkstadsgubbarna kunde inhandla sitt öl. Ölet gick under benämningen ”Knolingen” och sägs ha varit icke fullt utjäst öl som av den anledningen kunde inhandlas för en billig penning. Ölet lär ha rusat bra i alla fall…